Pristup informacijama

informac

Pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) je omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.
Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije je Andrea Sanković, dipl.sanit.ing.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti službenici za informiranje, usmeno ili pismeno, na sljedeći način:

 • telefonom na broj: + 385 44 567 160
 • na broj telefaksa: + 385 44 548 554;
 • pisanim putem na adresu: Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Službenik za informiranje, Ulica kralja Tomislava 1, 44000 Sisak
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. osobno u upravi Zavoda radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati

Da bi Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Naknada za pristup informacijama
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), Zavod ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. navedenog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije dužan je dostaviti način izračuna naknade.
Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje ("Narodne novine", broj 12/14 i 15/14).
Na zahtjev korisnika Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije dužan je dostaviti način izračuna naknade.
Ponovna uporaba informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište;
 • informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti;
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija;
 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama "Narodne novine", broj 85/2015):
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu standardnim otvorenim dozvolama (Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija "Narodne novine", broj 67/2017)
 
Obrasci:

1. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
2. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
3. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
4. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA
5. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PRISTUPA INFORMACIJAMA
6. ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE - PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
7. ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE - PRISTUPA INFORMACIJAMA
 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf, .xls)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu